Wanneer u klaar bent met een boek, is het belangrijk om een colofon toe te voegen. Een colofon helpt bij het verstrekken van informatie voor lezers over onderwerpen als hoe het boek te schrijven, hoe het boek te publiceren, promo te doen en zelfs over de verkoop van het boek. Leer hier meer over het invoegen van een colofon in uw boek.

 

 

wat moet er in een colofon staan - boekenplan

 

Wat moet er in een colofon staan?

 

Wij krijgen geregeld de vraag: 'wat moet er in het colofon staan?'

 

Een colofon is een opsomming van de manier waarop een uitgeefproduct tot stand is gekomen. Het kan bestaan uit een aantal gegevens van een boek of tijdschrift.

 

In boeken staat het colofon meestal op de achterzijde van de titelpagina, maar als je naar de betekenis van het woord kijkt hoort het eigenlijk achterin. Want colofon komt van het Griekse κολοφών (kolophoon), dat slotstuk betekent.

 

Vermeld in het colofon in ieder geval:

 

  1. naam van de organisatie (en eventueel het organisatieonderdeel) verantwoordelijk voor de uitgave.
  2. website van de uitgever;
  3. jaar van verschijning.
  4. Altijd de eerste druk vermelden eventueel gevolgd door de volgende drukken.
  5. Naam van de vormgever, redacteur, fotograaf, illustrator enzovoort.
  6. ISBN copyright @ jaartal en uitgever
  7. Tekst: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd enzovoort.
  8. Op z’n minst: Alle rechten voorbehouden.

 

Voorbeeld van het colofon:
 

© 2022, Marianne de Winter

 

Eerste druk januari 2020
Tweede druk mei 2022

 

Mosae Libro, Maastricht
Boekenplan.nl

Ontwerp: Jan van der bergen
Druk: Boekenspecialist
Fotograaf: Limmy Kromowith

 

ISBN 978 90 8676 975 0
NUR 693

 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor het overnemen van gedeelten uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

 

Een colofon voor een tijdschrift

In het colofon van een tijdschrift staat natuurlijk de uitgever die verantwoordelijk is voor de inhoud. Tevens moet een ieder die een bijdrage geleverd heeft voor de desbetreffende uitgave vermeld staan. Natuurlijk moeten de contactgegevens voor abonnees en adverteerders erbij staan.

 

Mogelijk interessante onderwerpen:

Zelf een boek uitgeven

Wat doet een recensie voor je boek

Gratis ISBN

Leenrecht in Nederland

Share |